Opravdu pot?ebujeme Výbor pro Roudnou?

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 01. 10. 2006

Malá poznámka k poslednímu p?edvolebnímu zasedání výboru a jeho nejv?tšímu úsp?chu.

   ?lenové Výboru pro Roudnou se sešli 21. 9., aby podiskutovali o tom, co se v minulém volebním období poda?ilo a na ?em je t?eba ješt? pracovat. A co je tedy nejv?tším úsp?chem výboru, který má zprost?edkovávat komunikaci mezi obyvateli Roudné a vedením ?MO 1 ? ?sty pana p?edsedy Ji?ího Podlipného, který se iniciativn? p?ihlásil, je to fakt, že se nová silnice p?es Roudnou (D60) dostala do ?zemního plánu.
Poku? by n?kdo zapomn?l, je to ona silnice, která má být ošálením hygieny, má způsobit zvednutí hladiny p?i povodních, způsobit nucené vyst?hování lidí z Lu?ní ulice, p?ivést tisíce aut k nemocnici atd. - viz informace v p?edcházejících ?láncích.

P1050538a.jpg6.9.jsme po?ádali tiskovou konferenci, které se pan p?edseda zú?astnil. Celkem plamenn? se rozhovo?il p?ed p?ítomnými zástupci médií o tom, jak je tato nová komunikace nesmyslná. „Je to blbost,“ nato?il si jeho ?e? pan redaktor Blažek z Plze?ského rozhlasu. (Jak tuto silnici J. Podlipný nazval v komentá?ích pod ?lánkem: “Výbor pro Roudnou hlasoval...“ si rad?ji p?e?t?te sami.)

Za dva týdny je ale všechno jinak a pan starosta se s uspokojením dozvídá, že je to vlastn? velký úsp?ch. V této souvislosti je velmi pou?ný p?ípad ma?arského premiéra Ference Gyurcsányho, který také nevidí nic špatného na tom, že se n?co jiného ?íká lidem a do médií a mezi sebou si můžeme dovolit pravdu. Je to politika...Bohužel si nemyslím, že pro tuto „politiku“ je nutné nadále vydržovat Výbor pro Roudnou, zvlášt? když má takovéto nejv?tší úsp?chy.PS: Omlouvám se Ji?ímu Podlipnému za prozrazení toho, co ?íká mezi „politiky“.