Tak se to stalo!

Autor: Stanislav Halámka <(at)>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 11. 09. 2006

Rozhodnutím našich konšelů se z druhé kontroverzní silnice p?es Roudnou stala ve?ejn? prosp?šná stavba D60, která bude oficiáln? zanesena do ?zemního plánu m?sta Plzn?.

Koalice ob?anských sdružení Roudná ješt? ve st?edu 6.9. svolala tiskovou konferenci, na které se sešlo mnoho zástupců médií.P1050541a.jpg

Pavel Denk shrnul, že všechna ?ty?i spolupracující roudenská sdružení podala v ?ádném termínu proti této komunikaci zásadní nesouhlas. Noviná?i byli seznámeni se studií servisní firmy magistrátu (DHI Hydroinform), která poukazuje na zvýšení hladiny p?i povodních, což bude „darem“ této silnice pro Roudnou. Také se dozv?d?li, že nebude spln?na podmínka Krajské hygienické stanice, která provází povolení této komunikace a to, aby hluk z provozu nep?ekro?il hygienické limity (nap?íklad v Lu?ní 40 bude muset být díky hluku zm?n?n status užívání domu).
Pikantním  a t?žko uv??itelným bodem se ukázal také elaborát ing. Zídka z ?tvaru koncepce a rozvoje MP z 22.4. 2004, který komunikaci v tomto koridoru zcela vylu?uje a ozna?uje ji za "neprojednatelnou, drahou a nemožnou realizovat", aby o dva roky pozd?ji na odlišnou politickou objednávku beze studu oto?il o 180 stup?ů a realizaci doporu?il!!!

V?tšina z nás si vzpomíná, jak v zá?í lo?ského roku pan primátor Kalous odhaloval sochu na krásné zahrad? rodiny Linhartovy v Lu?ní ulici p?i spole?enské akci „Otevírání roudenských zahrad“. Nyní byl tento pozemek ozna?en za druho?adou zem?d?lskou půdu, pro kterou platí jiné limity hluku než pro chrán?ný venkovní prostor (zahrady p?i domech). Zdá se, že se op?t ukazuje velmi krátká a selektivní pam?ť našich volených zástupců…Op?t máme k dispozici posudek, který na tuto nesprávn? zvolenou metodiku poukazuje.

P?ímo na zasedání promluvila k zastupitelům paní Alena ?echová, majitelka dalšího dot?eného pozemku. Z jejího p?ísp?vku vyplynulo, že silnice nap?í? nivou nemá SEA (posuzování vlivů koncepcí na životní prost?edí) dle paragrafu 10a a 10i zákona ?. 100/2001Sb. A? na tuto skute?nost upozornila Krajský ú?ad PK, ten se jaksi opomn?l vyjád?it, a?koli to bylo jeho povinností.P1050532a.jpg

Pány konšely však n?jaké argumenty zcela zjevn? nezajímaly. Vesele spolu rozpráv?li, ?etli si, žvýkali, z?ejm? dop?edu rozhodnutí v jakých bodech se bude zvedat ruka. A opravdu, p?išel bod 47 a další kontroverzní silnice p?edhozená obyvatelům Roudné proti veškeré logice a oni hlasovali svorn? "pro" jako automaty. Jako ?estné výjimky se ukázali pan  Miroslav Zábranský a Petr Domanický. Oba dva se totiž obt?žovali s problematikou Roudné podrobn? seznámit.

Nezbývá nám tedy než dále bojovat, tentokrát má drak místo jedné hlavy dv?. Ale ješt? není zdaleka nic ztraceno.  Sta?í si vzpomenout na 29.1.2004 kdy K?PK díky našemu odvolání shodil ze stolu pokus o územní ?ízení na první (jižní) ?ást průtahu jako nezákonné. 

Umíme se bránit a také se bránit budeme. Nic jiného totiž nezbývá.