Lidé z plze?ské Roudné nevzdali boj proti nové silnici (MFD 13. 7. 2006)

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: ?lánky v tisku, Zdroj: MF Dnes 13. 7. 2006, Vydáno dne: 01. 09. 2006

Plze? - Z?ejm? ani o pí? nehodlá v?tšina obyvatel plze?ské ?tvrti Roudná ustoupit magistrátu ve sporu o stavbu nové silnice, spojující centrum m?sta se Severním p?edm?stím. Vyplynulo z úterního setkání primátora Plzn? Miroslava Kalouse s obyvateli Roudné.

  Kontroverzní silnice by m?la vést p?es Roudnou k fakultní nemocnici. Zástupci ob?anských sdružení se proti plánu bou?í, protože se obávají, že p?íliv aut zhorší životní prost?edí. P?i lo?ském setkání s obyvateli Roudné primátor p?išel s pom?rn? p?ekvapivým prohlášením. Tvrdil, že by po nové silnici z Roudné k nemocnici jezdily pouze trolejbusy a dopravní obsluha. N?které u?astníky debaty nyní pobou?ilo, když p?ed nimi primátor otev?en? p?iznal, že chce na novou silnici pustit auta. „Minule jsem tu ?íkal, že by bylo rozumné dostat do aleje Svobody trolejbusy,“ p?ipomn?l lidem sám Miroslav Kalous. Vzáp?tí však oznámil, že po trolejbusech by p?ijela i auta. „Až by byla hotová ta poslední etapa, spojení Roudné s Rychtá?kou, pustila by se tam osobní doprava,“ prohlásil primátor.
Odpůrci to okamžit? zaregistrovali a upozornili Miroslava Kalouse na rozpor s jeho lo?ským prohlášením. „?íkal jste, že spojka by byla jenom pro trolejbusy a ostatní doprava by byla vylou?ena. Jak to tedy je?“ zajímala se Vladimíra Nová.
„Mám pocit, že jsem své stanovisko nezm?nil,“ manévroval Kalous.
Vladimíra Nová trvala na svém. „O osobních autech jste nic ne?íkal,“ prohlásila. Další kritik projektu silnice Pavel Denk potvrdil, že primátor loni mluvil jen o trolejbusech. „Navíc tehdy u toho byl radní Miroslav Zábranský. Ten to ozna?il za p?elomovou informaci. Tvrdil, že když to ?íká primátor, máme jeho slovu v??it,“ uvedl Denk.

S novou silnicí hrozí v?tší problém p?i povodni

Odpůrci plánované silnice také varovali, že pokud se projekt uskute?ní, hrozí Roudné, která leží na b?ehu ?eky, v?tší problémy p?i záplavách. Alena ?echová mluvila dokonce o povod?ovém průšvihu. „V p?ípad? záplav se může hladina rozvodn?né ?eky zvýšit o dalších osm centimetrů. Ur?it? se proto budeme odvolávat,“ sd?lila ?echová.
Primátor argumentoval, že schvalovací proces nyní hlídá krajský ú?ad, který by p?ípadné nesrovnalosti odhalil. „Výstavba komunikace nebude mít vliv na rozlivové pom?ry,“ p?esv?d?oval Miroslav Kalous.
„Ale já tady mám vaší studii, ve které se ?íká, že se zejména v severní ?ásti Roudné může hladina vody zvýšit o osm centimetrů,“ oponovala Vladimíra Nová a upozor?ovala na dokument z odboru životního prost?edí magistrátu.
Primátor se snažil odpůrcům vysv?tlovat, že automobilový provoz souvisí se životem ve m?st?. Upozor?oval, že je nutné brát v úvahu zájem padesáti tisíc lidí ze Severního p?edm?stí, kterým by druhá spojnice s centrem pomohla. „A proto jste tam postavili sídlišt? Sylván, aby se to zhoršilo,“ opá?il ironicky asi šedesátiletý muž.

Autor: Jaroslav Nedv?d