Jiná realita pana primátora Kalouse

Autor: Eva Boudová <(at)>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 17. 08. 2006

  V půlce prosince lo?ského roku jsem se s kolegy zú?astnila schůze v t?locvi?n? na Roudné, svolané panem primátorem Kalousem. Protože bydlím v blízkosti chystané spojky mezi ulicí Na Roudné a Alejí Svobody, což je severní ?ást chystaného průtahu Roudné, velice pozorn? jsem poslouchala, jak to s touto oblastí bude vypadat do budoucna.

   Musím ?íct, že nás velice zasko?il a p?ekvapil ne?ekaný slib pana Kalouse, že po této spojce pojedou pouze trolejbusy, ostatní doprav? bude průjezd zakázán. Prohlášení pana primátora asi pom?rn? zasko?ilo i oba pány z ?MO 1, starostu Winkelhöfera a místostarostu Uhlíka. Bylo vid?t, že se svým nad?ízeným nesouhlasí a na p?ímé otázky diskutujících to také nakonec p?iznali.

  Debaty se zú?astnil také radní Miroslav Zábranský, který ozna?il slib primátora o omezení provozu na spojce za průlomovou informaci. Zdálo se, že je obratem situace nadšen a je zklamán nedův?rou lidí v sále, kde se ozvalo, že sliby politiků se berou na lehkou váhu.  „Jestliže nev??íte všem, co tu sedí, je to smutné,“ ?ekl. (11.11. 2005 MFD)

  Vst?ícná informace zasko?ila také dalšího ú?astníka diskuse, jímž byl p?edseda Spole?nosti pro ve?ejnou dopravu Ji?í Kohout. Radil Roude?ákům, aby primátorova slibu využili, protože ten  nebude moci vzít své slovo zp?t, když ho pronesl p?ed lidmi a médii.

  V MFD a Plze?ském deníku se 11.11. 2005 (viz odkazy dole) opravdu objevila informace, že Miroslav Kalous slíbil omezení provozu po severní ?ásti průtahu. Pan primátor totéž zopakoval v rozhovoru pro PD 14.1. 2006: „Jezdil by tudy jen ten trolejbus, další doprava by byla vylou?ena.“

  Na našich stránkách  kolegové 24.1. 2006 vyhlásili anketu, jestli se slovům primátora vyplatí uv??it. Jak dopadla? Tém?? 35% zú?astn?ných uvedlo, že ano. Zbytek byl skeptický.

  11. ?ervence 2006 jsme se všichni v oné t?locvi?n? na Roudné znovu sešli. A hned zpo?átku jsme nabyli dojmu, že jsme se asi p?ed půl rokem nacházeli v jiné realit?. Pan primátor Kalous totiž zcela bez uzard?ní prohlásil, že nic o omezeném provozu na spojce nesliboval a po dokon?ení všech t?í ?ástí průtahu tudy samoz?ejm? pojede i individuální doprava. Byli jsme naprosto konsternováni a s námi i zástupci médií. (viz odkazy). Slovo politika-primátora, byť vy??ené p?ed mnoha sv?dky je opravdu jen pírkem hozeným do v?tru. 

  Když jsem se dozv?d?la, že se pan Kalous objeví 8.srpna v rozhlase, rozhodla jsem se, že ho budu p?ed tisíci poslucha?i konfrontovat s jeho vy?p?lým slibem. Jak to dopadlo? Šťastn? jsem se dovolala, primátorovi jeho slib p?ipomn?la a on se svým profesionáln? p?íjemným hlasem odv?til, že si nechal záznam z tehdejší schůze  p?ehrát a zjistil, že opravdu Roude?ákům žádné dopravní úlevy do budoucna nesliboval. Já už jsem zcela v šoku nem?la šanci reagovat.

  Já i mí kolegové jsme dostate?n? pou?ení, že našim politikům se nesmí v??it, ani když existují desítky sv?dků, noviná?i a jejich ?lánky a dokonce i záznam kamery. P?eji si, aby budoucí primátor, který p?ijde v brzku po panu Kalousovi, žil ve stejné realit? jako my a nepohyboval se v paralelním sv?t?, ve kterém má vždycky pravdu jen on sám.