Sedmého zá?í se na radnici bude rozhodovat o osudu Roudné

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 03. 07. 2006

Konkrétn? dojde ke schválení dalšího kroku k vybudování nové kontroverzní silnice, která má navazovat na stávající průtah Roudnou.

Bouda na hygieniky

    Komunikace má vést nap?í? nivou t?sn? p?i východní ?ásti Roudné –  Lu?ní ulicí, za B?lohorskou,  v blízkosti ulic V Lužánkách, Pitnerovy a Dvorní a vyústit do ulice Na Roudné. Je to v?ji?ka zastánců průtahu, kterou cht?jí  ošálit hygienu. Ta ?ekla t?ikrát rezolutní NE na průtah v původní podob?. Tak co dál? P?es zákaz hygieny jít nelze, postavíme tedy silnici další a auta se nám p?kn? po Roudné na?edí, do každé ulice trochu a  hygiena už bude kone?n? spokojená. A opravdu hygienikům nezbylo nic jiného než s takto p?edloženým návrhem souhlasit.  Krajská hygiena však svůj první souhlas spojila s podmínkami, které je nutné dodržet. A tady se op?t dostáváme ke kameni úrazu: Poda?ilo se nám zjistit, že z hlukové studie, kterou si nechal magistrát vzáp?tí po ud?leném souhlasu na novou dopl?ující silnici vypracovat, vyplývá, že nejmén? na t?ech místech dojde znovu k p?ekro?ení nejvyšších hladin hluku ve venkovním prost?edí. A jsme tam, kde jsme byli…


Nová silnice zvýší hladinu p?i povodních
   Dále v té samé dob? (?íjen 2005) dochází na žádost magistrátu k vyhotovení další studie a to vliv stavby na průb?h p?ípadných povodní. A ejhle, další problém na obzoru! Ze studie firmy DHI Hydroinform, se kterou má magistrát servisní smlouvu, se dozvídáme o navýšení komunikace nad terén od 0 do 6-ti metrů (na levém b?ehu Mže). Navýšením by se hladina vody p?i povodních zvýšila v ur?itých ?ástech (hlavn? v severní ?ásti)  Roudné  až o 6 centimetrů. P?idáním protihlukových st?n se dostáváme na navýšení až 7 centimetrů.


Stále totéž
   Ze všech možných i nemožných studií stále vyplývá, že komunikace bude na Roudné rozhodn? škodit. Kdo nap?íklad zaru?í, že k navýšení hladiny p?i povodních by došlo pouze o vypo?ítané centimetry? Zvlášt? když studii vypracovává servisní firma... Máme pochybnosti zvlášt? potom, co nap?íklad v naší oponentní hlukové studii byly vypo?ítány vyšší hladiny hluku, než vypo?ítala firma pro magistrát. Není to tak dávno, co se nám tvrdilo, že nás stavba silnice p?ed povodn?mi ochrání. A najednou je to naopak. Není to tak dávno, co jsme byli slavnostn? informováni o tom, že se vybagrováním náspu u pivovarských studní sníží hladinu o pár centimetrů. Že jí zmín?ný dopravní dopln?k op?t navyšuje, o tom se cudn? ml?í.

   Je velmi důležité, abychom my na Roudné v?d?li, že 7. zá?í jde  znovu o nás. A t?eba se p?išli na hlasování podívat a promluvit si se zastupiteli. Možná se tam dozvíme, komu máme dát (a nedat) v podzimních volbách svůj hlas.