Výbor pro Roudnou op?t hlasoval proti Roudné

Autor: Pavel Denk <denk.pavel(at)quick.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 13. 05. 2006

Jak jist? víte, byly postupn? zamítnuty všechny t?i ?ásti tzv.??Obchvatu Roudné?? z důvodu p?ekro?ení hygienických limitů.

  Všechny dokumenty o tom je možné najít zde na t?chto stránkách. Ti, kdo tuto silnici vehementn? po mnoho let prosazují (bez ohledu na obyvatele Roudné) proto p?išli s nápadem, jak p?edpokládaný průjezd aut p?es Roudnou „na?edit“          a hygienickým limitům vyhov?t. Místo jedné špatné silnice cht?jí stav?t špatné silnice hned dv?. Tento nápad dostal oficiální název „Dopln?ní komunika?ního systému na Roudné – zm?na územního plánu ?.571“.
     Na kv?tnovém zasedání Výboru pro Roudnou zastupitelstva m?stského obvodu Plze? 1 jsme hlasovali, zda výše uvedenou zn?nu územního plánu ?.571 zastupitelstvu doporu?íme,   ?i nikoliv. V diskuzi p?ed hlasováním jsem p?ipomn?l, že hlasovat pro 571 znamená hlasovat také pro sev?ení Zadní Roudné mezi dv? komunikace, pro nucené vyst?hování obyvatel v Lu?ní ulici a také pro umožn?ní průjezdu desetitisíců aut pod okny Fakultní nemocnice.      A jak hlasování dopadlo? Pro hlasovala paní Marši?ová a pánové ?erný, Holub, Mainzer, Szikszay a nový ?len výboru pan starosta Winkelhöfer. Pan p?edseda Podlipný se zdržel, pouze já byl proti.
     Dalšího komentá?e net?eba. Myslím, že každý z vás si ud?lá o Výboru, který má zastupovat a hájit obyvatele Roudné, obrázek sám.