VELIKONOCE v kostele Všech svatých na Roudné

Autor: Pavla Denková <(at)>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 21. 04. 2006

Letos se v kostele Všech svatých na Roudné konaly ve Svatém týdnu na Zelený ?tvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu bohoslužby.

Mse.jpg     Zú?astnila jsem se s rodinou na Bílou sobotu ve 22.00 hodin Velikono?ní vigilie. Ob?ad celebroval bratr františkán z farnosti ze Severního p?edm?stí.

     Nejprve se p?ed kostelem za hojné ú?asti farníků sv?til ohe?. Všichni jsme si rozžali svíce a vešli do kostela. První ?ást bohoslužby byla sloužena pouze p?i sv?tle našich svící. V krásné atmosfé?e tohoto starobylého kostela zazn?lo 7 ?tení z listů ze Starého Zákona, prokládané Žalmy a za doprovodu mladých hudebníků (kytara, housle, flétna). Poté se za zvuků zvonků rozsvítil celý kostel a pokra?ovala bohoslužba se sv?cením k?estní vody.

     Na záv?r zazn?lo radostné Aleluja na kostelní varhany. Velká škoda a ostuda nás všech, ale také vedení m?sta a obvodu, že dosud nebyly nalezeny prost?edky na jejich opravu a nalad?ní. ?eká se na to, až si na opravu našet?í doslova po korunách sami farníci. Zážitek by byl ur?it? ješt? radostn?jší.

Také je škoda, že mezi zú?astn?nými bylo jen málo místních obyvatel. P?evažovali spíše mladí lidé, kte?í sice na Roudné nebydlí, ale dokáží ocenit jedine?nou atmosféru tohoto místa.