Jak vidí Roudnou známý plze?ský architekt

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Dokumenty k tématu, Zdroj: místní tisk, Vydáno dne: 10. 04. 2006

Ing. arch. Petr Domanický, dnes ?len uznávané plze?ské skupiny architektů Zapálení a zastupitel m?sta Plzn?, v polovin? 90. let v místním tisku hodnotil Roudnou.

V této dob? p?ipravoval projekt na obnovu Roudné a Rychtá?ky jako navazujících sou?ástí historického st?edu m?sta. 22. ?ervna 1995 byla dokonce uspo?ádána beseda s názvem "Nad?je pro Rychtá?ku a Roudnou". Uvažovalo se o p?ší zón? kolem Galerie Stará Plze?, o parku pod Saským mostem, dopln?ní zelen?, lávce z Rychtá?ky na druhou stranu Mže, o p?echodu pro chodce se semafory, který by navazoval na Lochotínskou lávku.
Studii P. Domanického p?edal akademický malí? Vladimír Havlic vedoucímu odboru stavebn? správního MMP J. Baliharovi jako návrh na zm?nu územního plánu. Bez odezvy, m?sto a obvod se dále zabývají pouze prosazením  nesmyslné magistrály nap?í? Roudnou…  
Roudna1887.jpg Citace z novin:
„Roudná má ?adu cenných výjime?ností.  P?írodní rámec, původní půdorys a klid. Lokalita by mohla navazovat na historické jádro.“

"Na Roudné už není t?eba bourat. Naopak by bylo žádoucí dotvo?it ulice v místech, kde došlo k neuváženým demolicím a narušení celkového charakteru ?tvrti, a znovu hledat vztah a vazby mezi domy z jednotlivých vývojových etap.V tomto smyslu se Roudnou asi nikdo vážn? nezabýval. Pozornost se v?novala pouze dopravnímu ?ešení, které ale považuji za nešťastné.

 (...) Tvrdím, že z urbanistického hlediska toto ?ešení bude spíše újmou než p?ínosem. Tranzitní doprava tam nepat?í. Komunikace by Roudnou pouze od?ízla od centra m?sta. P?itom toto historické p?edm?stí je p?edur?eno stát se pro lidi p?itažlivou sou?ástí plze?ského centra. Sou?asnou Plze? vnímám jako pouhé torzo m?sta, p?etížené dopravou.“
"Dnes je na Roudné jakýsi malom?stský způsob života, o tom sv?d?í sou?asné obživnutí domů již odepsaných. (...) Roudnou odtrhla od centra komunikace dálni?ního typu. Ani Lochotínská lávka nemá návaznost, jedin? Saský most. P?itom z centra je sem stejn? daleko jako na Americkou t?ídu, asi p?t minut. I krásné p?írodní prost?edí kolem ?eky je také od m?sta silnicí od?íznuté.(...) Myslím, že doprava by nem?la být ?ešena na úkor kvality bydlení."

 „Dostáváme se na Roudnou, ale nejd?íve podejdeme pod dráty vysokého nap?tí. To je také rarita uvnit? m?sta, zatím ale z?ejm? nikomu nevadí. (...) Tenhle kout staré Roudné pat?í k nejkrásn?jší ?ásti Plzn?. (...) S obnovou zelen? a zp?ístupn?ním z náb?eží se zde vytvo?í velice atraktivní a p?íjemné prost?edí, které v Plzni jinde jen t?žko najdeme.“


„S komunikací, tzv. obchvatem Roudné, ve své studii nepo?ítám. Podle mého názoru dopravní p?ínos by nevyvážil újmy nejen ekologické, ale na prost?edí vůbec. Toto území je natolik kvalitní, že by v rámci ?tvrti n?m?la být průjezdná doprava ?ešena."

Zdroj: archiv plze?ského tisku pana Marcela Votlu?ky