Kostel Svatého Rocha ?? dnešní herna a bar

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Pozoruhodná místa, Vydáno dne: 26. 03. 2006

Do míst v ulici u Svatého Rocha pod Saským mostem, kde dnes sídlí herna a bar, se ješt? p?ed relativn? ne tak vzdálenou dobou chodilo za zcela odlišným ú?elem. Aneb naši p?edkové by se nesta?ili divit.

U_Rocha2.jpg

P?i restaurátorských pracích v tomto objektu byly objeveny zbytky renesan?ních nápisů, které tvo?ily sou?ást nást?nných maleb. Dále v podélných st?nách domu restauráto?i našli stopy po valené klenb? svatyn?. S velkou pravd?podobností v sob?  dům ?.p. 84 schovává ?ást kostela Sv. Rocha, který byl zrušen za Josefa II.

Na druhém obrázku vidíme objekt ?.p. 57, který ve svých útrobách podle všeho skrývá další sakrální stavbu, a to kapli sv. Fabiána, Šebestiána a Anny. V roce 1599 ji nechal postavit d?ív?jší vlastník domu a dvoru na rohu ulice Lu?ní a Na Roudné - dnešní galerie Stará Plze?. Tímto vlastníkem byl  plze?ský m?šťan, vzd?laný a všestranný Plze?an Šebestián Pechovský, od roku 1571 u?itel ?eštiny císa?e Rudolfa II. a sekretá? pražského arcibiskupa. Císa? za svého pobytu v Plzni v roce 1599 - 1600 pobýval nejd?íve v Pechovského dalším dom?  na nám?stí ?.p. 289. Archivá? M. Hruška uvádí, že mu císa?  "erb šlechtický sám vymaloval a tak dlouhý ?et?z okolo krku zav?sil, jak veliká osoba Pechovského od hlavy až k pat? byla."
Po tomto vzd?laném muži se dochoval také vzácný "štambuch" - památník. A? sám horlivý katolík a stoupenec radikálního sm?ru v k?esťanství, najdeme v jeho zápiscích i důkaz mén? p?ísné ?ásti jeho osobnosti a to zlomek lidové milostné písn? z té doby:

"Kdybych já m?l, co bych já cht?l,
o víc bych já nestál:
sto dukátů, svou Dorotku,
na tom bych já p?estal."

V dob?, kdy se Plze? vypo?ádávala s nekatolíky, dal práv? ve jménu vít?zství katolicismu vybudovat kapli, kterou vysv?til sám pražský arcibiskup Zbyn?k Berka z Dubé, což byla nejen pro Roudnou, ale i pro Plze? významná událost.  Císa? nechal svého oblíbence povýšit do šlechtického stavu. 

Jako zajímavý dov?tek se jeví zmínka o tom, že syn tohoto zbožného páru Anny a Šebestiána, stavitelů kaple a ortodoxních katolíků se zadlužil a pozd?ji byl kvůli  "rozpustilostem"  vykázán z m?sta.
.U_Rocha1.jpg

Až zase jednou půjdeme po nájezdu Saského mostu, zkusme si p?edstavit, jak vypadala Roudná p?ed pár staletími a že v místech, kde se dnes v hern? pokouší št?st?na a kde lidé u baru vypíjí své sklenky, kdysi stály dv? svatyn?. Kdyby tehdejší obyvatelé Roudné mohli nahlédnout do budoucnosti, asi by nev??ili vlastním o?ím.M. B?lohlávek: D?jiny Plzn? I.
M.Hruška: Kniha pam?tní královského krajského m?sta Plzn?
Archiv pana Vladimíra Suchana