Jak to nyní vypadá s průtahem Roudné

Autor: Pavel Denk <denk.pavel(at)quick.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 23. 03. 2006

Dostali jsme od vás p?ipomínku, že chybí souhrnný ?lánek o aktuálním stavu průtahu Roudné. Jsme rádi za každý váš podn?t a zájem o další informace.

Tady je tedy stru?ný p?ehled faktů:

Průtah Roudné, m?stem eufemisticky nazván „obchvat Roudné“ byl salámovou metodou rozd?len do t?í ?ástí. První ?ást: Rychtá?ka – Lipová, druhá ?ást: Na Roudné – K Stráži, T?etí ?ást: K Stráži – Alej Svobody.Průtah 1 Je to chytrý tah -  když jeden úsek protla?íme, ostatní už se vždycky n?jak dod?lá…

  Dne 29.1.2004 Krajský ú?ad PK zrušil na základ? našeho odvolání územní rozhodnutí na  první úsek průtahu, Rychtá?ka – Lipová.

Pak to jde p?kn? za sebou. 17.3. 2004 hygiena zamítá akci „Rekonstrukce ulice Na Roudné, Lipová – K Stráži“, na map? v obrázku ?. 2 (op?t vymyšlené krásné pojmenování pro vpušt?ní tisíců aut p?ímo pod okna domů, bez možnosti protihlukových st?n). Průtah 228.2. 2005 zamítnutí  úseku ?. 1 na map?, 9.11. 2005 zamítnutí poslední ?ásti 3.

Zastánci průtahu zjistili, že ani po nátlakových a výhrůžných dopisech (viz DOKUMENTY K T?MATU) hygiena nepovolí a za?ali p?emýšlet, jak z toho ven. P?ekroutili a zdeformovali původní kompromisní návrh koalice ob?anských sdružení, který původn? odvrhli a nazvali ho jako neprojednatelný (viz op?t DOKUMENTY K T?MATU). Nová silnice, která má vést v t?sné blízkosti zástavby, ale z druhé strany, se nazývá „Dopln?ní komunika?ního systému na Roudné ?. 571“(na druhém obrázku mod?e zbarvený koridor).  Původní t?i úseky průtahu zůstávají stále p?ipravené k realizaci!!

 Znamená to asi tolik, že místo jedné silnice, proti které se léta bojuje, bude Roudná obklopena hned dv?ma takovými. A to vše je podle p?kné tradice dávání eufemistických názvů pojmenováno jako „nejv?tší možný ústupek ob?anským sdružením“.

Toto dopln?ní průtahu Roudné, které má za úkol ošálit hygienu roz?ed?ním desítek tisíc aut do dvou silnic, bylo na posledním únorovém zastupitelstvu schváleno ve výše zmín?ném koridoru. Na ?ervnovém zasedání už má být schválen p?ímo projekt.

Nezbývá nám tedy nic jiného, než se bránit snad ješt?  intenzivn?ji než dosud. Po tomto fíglu chytré horákyn? totiž hrozí, že tentokrát hygiena povolí.