Názor obyvatele z Lochotína

Autor: V?ra K?ížková <(at)>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 19. 03. 2006

Bydlím na Lochotín? a po Karlovarské t?íd? autem mnohdy projíždím i n?kolikrát denn?.

   Karlovarska.jpg
Mám dv? malé d?ti, které je t?eba odvézt do školy a školky, na kroužky a podobn?. Také se musím dopravit do práce. Proto se i mne týká problém p?etížené komunikace z Lochotina. P?esto si nemyslím, že se problém nás, obyvatel Severního p?edm?stí, vy?eší průtahem Roudné.
   Jako matce a léka?ce zárove? mi p?ipadá nemyslitelné vést komunikaci s desítkami tisíc vozidel denn? v t?sné blízkosti areálu nemocnice, jejích lůžkových odd?lení a navíc v sousedství plánované porodnice, jejíž výstavba se již rozjíždí. Také se mi zdá nelogické obyvatele Roudné zat?žovat negativními vlivy z dopravy, když m?sto chystá výstavbu dvou okružních silnic s velkou kapacitou, jež mají odleh?it zmi?ovanému dopravnímu spojení do - a z Lochotína. Podle dostupných informací budou vystav?né ve stejném období, jako průtah Roudnou, možná ješt? d?íve.
   Ráda bych položila otázku (v??ím, že za mnohé obyvatele Lochotína) našim voleným zástupcům: „Pro? neup?ednost?ujete a nevrháte všechny své síly na strategické komunikace, které nám umožní dostat se bez v?tších potíží na Bory, východní p?edm?stí a zásadn? uvolní a zprůchodní Karlovarskou t?ídu?“Karlovarska1.jpg
   V zá?í 2003 byl odeslán dopis tehdejšímu primátorovi, který jsem podepsala jak já, tak 62 mých kolegů, léka?ů nejrůzn?jších oborů, s prosbou o zvážení akce průtahu Roudné a s žádostí o posouzení stavby podle zákona ?.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prost?edí. Upozor?ovali jsme mimo jiné i na to, že po povodních bylo zdraví zdejších již dost zatíženo možností nákazy různými infek?ními chorobami. Bohužel, na radnici nem?l nikdo zájem se naším upozorn?ním zabývat.
  V??ím, že zdravý rozum zvít?zí a s ním také nové silnice, plánované ovšem v rozumných a p?ijatelných koridorech a ne v blízkosti nemocnice a porodnice, ne nap?í? historickou ?tvrtí ležící kousek od st?edu m?sta, ješt? ke všemu v nedávné dob? tak t?žce postižené povodn?mi. Odhodlala jsem se sepsat t?chto n?kolik v?t vzhledem k množícím se ?lánkům v tisku, jež p?edstavují odpůrce plánovaného průtahu Roudnou jako lidi, hájící jen své vlastní zájmy a neschopné vid?t zájem v?tšiny, v tomto p?ípad? zejména obyvatel Lochotína.
  Takže – Roude?áci nevzdávejte to a vydržte! Myslím, že podobný názor zastává i mnoho obyvatel Lochotina spolu se mnou, jen to zatím není p?íliš slyšet.