V??ím že nebude poražených - reakce na ?lánek

Autor: Pavel Denk <denk.pavel(at)quick.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 22. 02. 2006

V MF Dnes dne 15.2. vyšel ?lánek pana místostarosty MO Plze? 1 Uhlíka. Poj?me n?která tvrzení v n?m obsažená uvést na pravou míru.

V úvodu pan místostarosta p?ipomíná pot?ebu druhého napojení Lochotína a situaci p?i povodních v souvislosti, kterou blíže nevysv?tluje.
IM002566.JPG?tená? si z?ejm? má domyslet, že v p?ípad?, kdy je zatopená Karlovarská, tady má existovat n?jaká silnice p?es Roudnou, která bude průjezdná. Je mi až trapné stále panu Uhlíkovi opakovat ta samá fakta, ale plánovaný „obchvat“ byl (vždy!!!) plánován jako úrov?ová silnice - tedy p?i jakékoli v?tší vod? zatopená. Tzv. protipovod?ový val m?l stát u jedné ?ásti této komunikace a jeho nejvyšší místo je pod úrovní hladiny srpnové povodn? 2002. Takže nám všem (krom? pana Uhlíka) je jasné, že voda se tam neudrží a prost? p?ete?e. A to nemluvím o propustném podloží, zoufalém stavu kanalizace s nefunk?ními klapkami atd.. Existuje celá ?ada odborných dokumentů o tom, jaké m?la Roudná št?stí, že v dob? povodní ten “Kalousův“ val nestál.IM002535.JPG
 

V další ?ásti pan Uhlík rozebírá situaci, která vznikla poté, co hygiena zcela v souladu se zdravým rozumem op?t nepovolila silnici kolem nemocnice. Vedení m?sta a obvodu tedy nezbývá nic jiného, než se pokusit o úhybný manévr. Vymysleli tedy, že postaví tu silnici kolem nemocnice, ale ?eknou, že pouze pro trolejbus. Kdo by mohl být proti? A až bude stát, tak už hygiena, ob?anská sdružení ani ob?ané nic nezmůžou. Z té silnice už nikdo nikdy zpátky louku neud?lá. A ?ím mohu své domn?nky potvrdit? T?eba tím, že minulý ?tvrtek prob?hla schůzka mezi vedením m?sta a nemocnice, kde se domlouvala spolupráce p?i výstavb? n?kolikapatrových garáží, nutných k odstín?ní hluku z této plánované komunikace. Pro?, když po ní má jezdit pouze trolejbus?
No, ale te? zase chvíli vážn?. Podle podkladů, které mám k dispozici, má kolem nemocnice jezdit 20.000 aut denn?. Jediná ?ást Roudné, které by se možná ulevilo je ta ?ást ulice Otýlie Beníškové, kde pan místostarosta Uhlík a pan starosta Winkelhöfer bydlí. To ovšem nikde nezmi?uje.
 

Z uvedeného ?lánku (k dispozici v souvisejícím odkazu níže) dále cituji: „V p?ípad? vzniku silnice 1/20 kolem Boleveckého rybníku bude mít komunikace (kolem nemocnice-pozn.aut.) pouze obslužný charakter.“ Tak tady pan místostarosta dob?hl sám sebe. Pro? stav?t za stamiliony (odborný odhad ing.Zídka je 570 milionů) pouze obslužné komunikace? Dejme rad?ji tyto peníze na silnici 1/20. Že tato okružní komunikace  vy?eší dopravní problémy Severního p?edm?stí, ?íkáme panu Uhlíkovi již léta. Teprve tehdy nebude v této kauze poražených a vít?zi budou všichni obyvatelé Plzn?.