O?ekávaný vývoj intenzity dopravy na silni?ním úseku

Autor: Ji?í Kohout <(at)>, Téma: Dokumenty k tématu, Vydáno dne: 18. 02. 2006

Výše zmín?ná studie sleduje rozvoj silni?ní dopravy na celém území m?sta Plzn?, na všech významných sb?rných a obslužných komunikacích.

ZDROJ:
Studie „návrh postupu rozvoje silni?ní sít? na území m?sta Plzn? v návaznosti na zprovozn?ní dálnice D5“
Zadavatel – ?editelství silnic a dálnic ?R, správa Plze?
Zpracovatelé – SUDOP Praha a.s., DHV ?R, spol.s r.o.
Termín zpracování aktualizace – 15.4.2005

KONTEXT V?PO?TU V?VOJE INTENZITY DOPRAVY:
Výše zmín?ná studie sleduje rozvoj silni?ní dopravy na celém území m?sta Plzn?, na všech významných sb?rných a obslužných komunikacích. ?asový horizont sleduje období let 2006 – 2030. Rok 2006 odpovídá sou?asnému stavu, rok 2030 p?edstavuje období, kdy bude v Plzni vybudována kompletní silni?ní síť podle územního plánu. Mezi rokem 2006 až 2030 je vývoj dopravního zatížení sledován ve variantách, které reprezentují různou ?asovou posloupnost dokon?ení jednotlivých plánovaných dopravních staveb (nap?. zda bude d?íve postaven M?stský okruh nebo tzv. Severojižní průtah m?stem apod.).

POZN?MKY K N?SLEDUJ?C?M GRAFŮM:
Grafy vycházejí z kartogramů a tabulek v p?íloze studie (viz p?íloha tohoto výtahu). Pro lepší srovnání jsou zachyceny vývoje intenzit podle všech ?ty? základních scéná?ů výstavby silni?ní sít?.
 image002.gif
Pozn. ke grafu 1: Studie uvažuje otev?ení tohoto profilu v období 2010-15, sou?asnou intenzitu obsluhy Fakultní nemocnice nezahrnuje (z tohoto důvodu je po?áte?ní hodnota nulová)
image004.gif

Pozn. ke grafu 2: Studie uvažuje otev?ení novostavby obchvatu v období 2010-15 (z tohoto důvodu je po?áte?ní hodnota intenzity nulová)
P?edvedené grafy v?rn? reprezentují rozptyl maximálních a minimálních hodnot intenzity dopravy na vybraných profilech, které výpo?ty studie v období 2006 – 2030 p?edpovídají.

Souhrnn? lze ?íci, že v obou profilech se v letech 2015-30 dopravní intenzita ustálí na po?tu vozidel v rozmezí 10 až 15 tisíc vozidel za 24 hodin obousm?rn?. Pokud se však nepoda?í zárove? zprovoznit i nové silnice ve sm?ru sever – jih (M?stský okruh nebo Severojižní průtah), intenzita se po tu dobu může navýšit až na 25 tisíc vozidel za 24 hodin (viz graf 2 – rok 2015, zejména scéná? 1).

Pro podrobn?jší data odkazuji na studii „Návrh postupu rozvoje silni?ní sít? na území m?sta Plzn? v návaznosti na zprovozn?ní dálnice D5“, z níž byla ?erpána data. Kopie studie jsou k dispozici na ?editelství silnic a dálnic, správa Plze? a na dot?ených orgánech m?sta Plzn? (?KR MP, SVS MP).

Zpracoval
Ing. Ji?í Kohout
Spole?nost pro ve?ejnou dopravu
mail.: kohout@spvd.cz
tel.:  604 404 695