Pro? hledat optimální ?ešení?

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 15. 02. 2006

Pan zastupitel Chovanec si v Plze?ském rozhledu ?. 1/2006 posteskl, že je Plze? ucpaná. Nejlepším ?ešením se mu prý jeví průtah Roudnou.

DSCN0263.jpg   Pan zastupitel Chovanec si v Plze?ském rozhledu ?. 1/2006 posteskl, že je Plze? ucpaná. Nejlepším ?ešením se mu prý jeví průtah Roudnou (díky alespo? za pravé pojmenování).

Podle pana zastupitele se nemá p?íliš dlouho hledat optimální ?ešení, protože p?i takovém tempu výstavby by se jezdilo dodnes do Prahy po okreskách. Prost? jen zbyte?n? zdržujeme…

   M?li bychom rádi tu  moc prohlásit: „Ne, tady se nic stav?t nebude!“ Nebylo by nám to však nic platné. Ostatn? i stejná slova pana primátora Šnebergra byla jen plácnutím do vody bez n?jakého efektu. Ten, kdo má ze zákona moc n?co takového ud?lat je Krajská hygiena, která zamítla průtah ve všech jeho t?ech ?ástech. Byla to také ona, kdo obdržel výhrůžný dopis z útvaru investic s kouzelnými formulacemi „nep?ísluší vám nesouhlasit“ a „o?ekávali jsme DSCN0298.jpgspln?ní“ (viz dokumenty). Další, kdo stavbu zadržel, byl Krajský ú?ad PK, když v lednu 2004 smetl ze stolu územní rozhodnutí na tuto stavbu jako nezákonné.

 My z Roudné pouze sd?lujeme naše argumenty a samoz?ejm? jsme rádi, když se potvrdí. A to, že se potvrzují je naše vina? Je chybou obhájce, že shání důkazy pro potvrzení svých slov a soud rozhodne ve prosp?ch jeho mandanta? Ano, zbyte?n? zdržuje, rozsudky neodsýpají tak rychle!

Ale rychlost asi není ten pravý efekt, o který nám jde…v obou p?ípadech.

   Dále mi p?ipadá velmi úsm?vné tvrzení pana zastupitele, že p?i povodních musí být Karlovarská nahrazena jinou trasou – a v záp?tí zmi?uje  roudenský průtah. Tato ?tvrť byla p?ece v roce 2002 vodou nedot?ena a zůstala průjezdná…

P1030433.jpgP?i debatách o neprůjezdné Plzni mi také chybí zmínky o dvou velkokapacitních komunikacích I/20 a I/27, jež mají pomoci Severnímu p?edm?stí. Ob? se p?ipravují k realizaci, na financování se bude spolupodílet stát  a p?i vší jejich složitosti je neprovází tolik problémů jako průtah.

Pan zastupitel Chovanec považuje snahu o hledání optimálního ?ešení za bezdůvodné zdržování. a pan primátor Kalous se p?idává: „Nem?li bychom na nic ?ekat a za?ít stav?t, protože obchvat Roudné je v??ná debata.“

 Jde o to, aby průtah Roudné po nás nezbyl jako v??ný pomník naší zbrklosti a neuváženosti.