Lidé z magistrátu nev??í slovům primátora

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 05. 02. 2006

Reakce J.Uhlíka a L. Kadlece na sliby, které dal primátor obyvatelům Roudné

V úterý 2.2. 2006 v MFD vyšel ?lánek, ve kterém se hovo?í o tom, že hygienici zamítli t?etí ?ást průtahu Roudnou. Roudenští o?ekávali, že nyní bude reakce zodpov?dných ú?edníků k tomuto zamítnutí lhostejná (zcela odlišná od nedávné doby, kdy posílali hygienikům výhrůžné dopisy, viz odkazy níže).

Nemocnice

Všichni pod?ízení pana primátora Kalouse jist? znají jeho slib, opakovaný v médiích, že po t?etím úseku pojedou ??jen a jen trolejbusy, další doprava bude vylou?ená??. Kone?n? se tedy k naší vlastní úlev? ukáže, že jsme jen "d?tinšt? pali?atí" (Plze?ské noviny ?.1), když máme ke slovům primátora nedův?ru, ozývalo se z mnoha míst rebelantské ?tvrti. Te?, když po silnici pojede pouze trolejbus, je p?eci všechno jinak.

Nastalo však velké p?ekvapení, když jsme ve zmín?ném ?lánku ?etli, že ing. Kadlec z útvaru investic hovo?í o jakémsi parkovacím objektu p?ed nemocnicí, který má odstínit hluk z frekventované komunikace. Pan místostarosta ?MO 1 Uhlík prý zase bude jednat s vedením nemocnice o možnosti, jak hygienickým normám vyhov?t.

Obávám se, že Roudenští si te? p?ipadají jako v Ji?íkov? vid?ní. Samotní ú?edníci se ani netají s tím, že sliby pana primátora o pouze trolejbusové komunikaci ani nestojí za ?e?, vůbec se n??ím takovým nezabývají a pokra?ují v projektování silnice s mnoha tisíci vozidly denn?. Sou?asn? jsou obyvatelé Roudné neustále napadáni za skepsi a pochybování o t?ch samých slibech.

Ob?ané jsou tedy povinni v??it a pod?ízení pana Kalouse takový závazek nemají! Pokud bychom hledali smysl pro ?est, spat?íme místo dův?ryhodných ú?edníků pouze n?kolik politiků s malým p, kte?í se lišácky sm?jí do dlaní a radují se ze své mazanosti a chytráctví. Pro n? p?eci platí jiná m??ítka.