Naše akce

Autor: Pavel Denk <denk.pavel(at)quick.cz>, Téma: Naše akce, Vydáno dne: 01. 02. 200610/2000 1.petice proti výstavb? ??obchvatu?? Roudné 393 podpisů.

10/2000 ??Vyjád?ení k akci?? pro projektanty této silnice - sesbírali a p?edali jsme 105 nesouhlasných stanovisek, mmj. od vedení St?ediska volného ?asu d?tí a mládeže, mate?ské školy a celé ?ady roudenských firem, podnikatelů a obyvatel.

4.9.2000 Setkání se starostou ?MO Plze? 1 panem Baumrukem ?? slíbil tlumo?it naše protesty na Rad? m?sta Plzn?.

13.9.2000 Setkání s primátorem Šnebergerem. Pan primátor uznal, že nelze ob?any v podobných p?ípadech (jako je ??Obchvat Roudné??) postavit p?ed hotovou v?c.

12/2000 První tisková zpráva ?? seznámili jsme ve?ejnost s tím, kdo jsme a co chceme.

12/2000 Upozorn?ní o místní p?íslušnosti našeho sdružení jsme poslali na Magistrát m?sta Plzn? ?? odbor stavebn?-správní a odbor životního prost?edí, na ?MO Plze? 1 ?? odbor životního prost?edí a odbor výstavby a na ?MO Plze? 3 ?? odbor životního prost?edí a odbor výstavby.

5.2.2001 Stáváme se ú?astníky ?ízení ve v?ci vydání závazného stanoviska odboru životního prost?edí Magistrátu k zásahu do významného krajinného prvku ?eky Mže. Jednalo se o výstavbu mostu p?es Mži, který je sou?ástí obchvatu Roudné.

28.2.2001 Obdrželi jsme rozhodnutí ?? souhlas se zásahem do VKP ?eky Mže.

12.3.2001 Podali jsme proti p?edchozímu rozhodnutí odvolání. z důvodu v?cného i formálního pochybení.

19.2.2001 ??ast na setkání ob?anů se starostou obvodu Plze? 1 panem Baumrukem a jeho spolupracovníky. Pan starosta však v rozporu se zákonem 106/99 o svobodném p?ístupu k informacím nám odmítl dát zápis z této akce, který byl vyhotoven. Po op?tovných písemných urgencích nám tento zápis (všichni diskutující ob?ané dávali najevo svůj nesouhlas s výstavbou obchvatu Roudné) byl vydán.

20.3.2001 ??ast na zasedání zastupitelstva ?MO Plze? 1. Zastupitelé hlasovali o v?t?: ??Zastupitelstvo m?stského obvodu Plze? 1 bere na v?domí nesouhlasné stavovisko ob?anů zú?astn?ných na setkání s ve?ejností dne 19.2.2001 na Roudné k výstavb? obchvatu Roudná.?? Tato pravdivá v?ta (lze doložit výše zmín?ným zápisem) nebyla hlasy ODS a ?SSD p?ijata

26.10.2001 ??ast na seminá?i o doprav? na plze?ské radnici, kde jsme p?edstavili spole?né stanovisko s ob?anským sdružením ??Plze?-m?sto pro lidi?? o ?ešení dopravní situace v Plzni. Ten se setkal s velice kladným ohlasem ve?ejnosti.

11/2001 Krajský ú?ad zamítá naše p?ipomínky z 12.3.2001 o zásahu do VKP ?eky Mže. Dochází pouze ke zm?n? konstrukce mostu.

9.5.2002 ??ast na ústním jednání k územnímu ?ízení na ??Obchvat Roudné?? ?? ?ást Rychtá?ka-Rondel.

10/2002 Tisková zpráva ?? reakce na nestydatý ?lánek pana nám?stka Kalouse o tom, že Roudná doplatila p?i srpnových povodních na odpor svých lidí.

9.1.2003 Setkání s Ing.Koťátkem z Vodního díla a.s. - TBD, který v roce 2000 zpracoval a v roce 2003 p?epracovával studii protipovod?ové ochrany Roudné. Shodli jsme se s ním na tom, že protipovod?ový val (sou?ást ??Obchvatu Roudné??), by p?i srpnové povodni Roudné uškodil, nikoliv pomohl.

7/2003 Dv? setkání s ob?any Roudné p?ed Sokolovnou, týkající se situace po povodních.

11.7.2003 Schůzka na ?IMP s Ing.Kofron?m a Ing.Koša?ovou.

14.7.2003 Setkání s Bc. Bernáškovou, vedoucí odboru životního prost?edí MMP.

24.7.2003 Dopis nám?stkovi primátora, který podepsalo b?hem n?kolika hodin 163 lidí.

28.7.2003 Schůzka na K?PK s radním Ing. Stelzerem.

31.7.2003 Podání námitek ú?astníka územního ?ízení na úsek ??Obchvatu Roudné?? ?? ?ást Rychtá?ka-Rondel.

25.8.2003 Schůze na radnici s panem nám?stkem Kalousem.

2.9.2003 Informa?ní návšt?va u Ing. Zídka na ?KRMP.

4.9.2003 Schůze u pana primátora Šnebergra, na které byla domluvena naše pravidelná setkání.

1.10.2003 Další setkání s Ing. Stelzerem na K?PK.

2.10. 2003 Setkání na radnici s panem nám?stkem Náhlíkem.

6.10.2003 Informa?ní návšt?va u Ing. Kofron? na ?IMP.

8.10.2003 Setkání s panem primátorem Šnebergerem na radnici.

12.10.2003 Odvolání proti územnímu rozhodnutí na úsek ??Obchvatu Roudné?? ?? ?ást Rychtá?ka-Rondel.

29.1.2004 Krajský ú?ad ruší územní rozhodnutí na ??Obchvat Roudné?? ?? první velice významné vít?zství našich argumentů.

28.4.2004 Další setkání s panem primátorem Šnebergerem - p?edstavení alternativní varianty ??Obchvatu Roudné??.

11.11.2004 Protestní shromážd?ní na nám?stí Republiky. ??ast více jak 200 lidí. Nejv?tší environmentální demonstrace v historii Plzn?.

12.11.2004 Setkání s nám?stkem ministra zdravotnictví Ing.Radolfem ?? diskuze o zdravotních dopadech obchvatu Roudné a o nep?ípustném nátlaku na hygienu. Pan nám?stek potvrzuje nesouhlasné stanovisko hygieny k obchvatu Roudné.

30.11.2004 Stáváme se ú?astníky ?ízení ve v?ci propojení Alej Svobody-Na Roudné.

10.12.2004 Setkání na Státním fondu dopravní infrastruktury s nám?stkem pro realizaci zdrojů panem Novákem ?? informace o rozpo?tu na rok 2005 a výhledu na rok 2006/2007, financování okružních komunikací, které skute?n? ?eší dopravu v Plzni.

1/2005 Žádost o zm?nu ?P m?sta Plzn? ?? vypušt?ní Obchvatu Roudné ze seznamu ve?ejn? prosp?šných staveb. Bylo podáno 84 žádostí ob?anů.

19.4.2005 ??ast na jednání ?MO Plze? 1, organizované panem starostou Winkelhoferem.

31.3.2005 Ve?ejné setkání s obyvateli Roudné v Sokolovn?, p?edstavení našeho zám?ru o vytvo?ení samostatné m?stské ?ásti Plze? 11.

29.6.2005 ??ast na ústním jednání ke zm?n? ?zemního plánu.

7,8/2005 Sbírání podpisů na petici k vypsání místního referenda. Petice se setkává s velice kladnou odezvou ob?anů Roudné.

1.9.2005 P?edání petice s návrhem na vyhlášení místního referenda. K tomuto datu podepsalo 573 lidí.

9.2005 Zamítnutí našeho návrhu magistrátem.

26.9.2005 Návrh na Krajský soud v Plzni o ur?ení, že naše petice na uspo?ádání místního referenda nemá nedostatky.

9.10.2005 Demonstrace u FN, která m?la upozornit pana premiéra Paroubka (p?i p?íležitosti poklepání základního kamene nové porodnice), že tudy má vést silnice s průjezdem 20.000 aut denn?. Pan premiér nám p?islíbil osobní setkání v této v?ci.

10/2005 Usnesení soudu ?? zamítnutí našeho návrhu.

9.11.2005 Krajská hygienická stanice vydává nesouhlasné stanovisko k propojení Alej Svobody-Na Roudné, kolem FN.

9.12.2005 Je zpracována nezávislá hluková studie v blízkosti nemocnice, která potvrzuje p?ekro?ení hlukových norem v jejím okolí.

16.1.2006 Dopis s odmítavým stanoviskem ke zm?n? územního plánu ?. 571.