Naše akce

Autor: Pavel Denk <denk.pavel(at)quick.cz>, Téma: Naše akce, Vydáno dne: 01. 02. 200610/2000 1.petice proti výstavbě „obchvatu“ Roudné 393 podpisů.

10/2000 „Vyjádření k akci“ pro projektanty této silnice - sesbírali a předali jsme 105 nesouhlasných stanovisek, mmj. od vedení Střediska volného času dětí a mládeže, mateřské školy a celé řady roudenských firem, podnikatelů a obyvatel.

4.9.2000 Setkání se starostou ÚMO Plzeň 1 panem Baumrukem – slíbil tlumočit naše protesty na Radě města Plzně.

13.9.2000 Setkání s primátorem Šnebergerem. Pan primátor uznal, že nelze občany v podobných případech (jako je „Obchvat Roudné“) postavit před hotovou věc.

12/2000 První tisková zpráva – seznámili jsme veřejnost s tím, kdo jsme a co chceme.

12/2000 Upozornění o místní příslušnosti našeho sdružení jsme poslali na Magistrát města Plzně – odbor stavebně-správní a odbor životního prostředí, na ÚMO Plzeň 1 – odbor životního prostředí a odbor výstavby a na ÚMO Plzeň 3 – odbor životního prostředí a odbor výstavby.

5.2.2001 Stáváme se účastníky řízení ve věci vydání závazného stanoviska odboru životního prostředí Magistrátu k zásahu do významného krajinného prvku řeky Mže. Jednalo se o výstavbu mostu přes Mži, který je součástí obchvatu Roudné.

28.2.2001 Obdrželi jsme rozhodnutí – souhlas se zásahem do VKP řeky Mže.

12.3.2001 Podali jsme proti předchozímu rozhodnutí odvolání. z důvodu věcného i formálního pochybení.

19.2.2001 Účast na setkání občanů se starostou obvodu Plzeň 1 panem Baumrukem a jeho spolupracovníky. Pan starosta však v rozporu se zákonem 106/99 o svobodném přístupu k informacím nám odmítl dát zápis z této akce, který byl vyhotoven. Po opětovných písemných urgencích nám tento zápis (všichni diskutující občané dávali najevo svůj nesouhlas s výstavbou obchvatu Roudné) byl vydán.

20.3.2001 Účast na zasedání zastupitelstva ÚMO Plzeň 1. Zastupitelé hlasovali o větě: „Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 1 bere na vědomí nesouhlasné stavovisko občanů zúčastněných na setkání s veřejností dne 19.2.2001 na Roudné k výstavbě obchvatu Roudná.“ Tato pravdivá věta (lze doložit výše zmíněným zápisem) nebyla hlasy ODS a ČSSD přijata

26.10.2001 Účast na semináři o dopravě na plzeňské radnici, kde jsme představili společné stanovisko s občanským sdružením „Plzeň-město pro lidi“ o řešení dopravní situace v Plzni. Ten se setkal s velice kladným ohlasem veřejnosti.

11/2001 Krajský úřad zamítá naše připomínky z 12.3.2001 o zásahu do VKP řeky Mže. Dochází pouze ke změně konstrukce mostu.

9.5.2002 Účast na ústním jednání k územnímu řízení na „Obchvat Roudné“ – část Rychtářka-Rondel.

10/2002 Tisková zpráva – reakce na nestydatý článek pana náměstka Kalouse o tom, že Roudná doplatila při srpnových povodních na odpor svých lidí.

9.1.2003 Setkání s Ing.Koťátkem z Vodního díla a.s. - TBD, který v roce 2000 zpracoval a v roce 2003 přepracovával studii protipovodňové ochrany Roudné. Shodli jsme se s ním na tom, že protipovodňový val (součást „Obchvatu Roudné“), by při srpnové povodni Roudné uškodil, nikoliv pomohl.

7/2003 Dvě setkání s občany Roudné před Sokolovnou, týkající se situace po povodních.

11.7.2003 Schůzka na ÚIMP s Ing.Kofroněm a Ing.Košařovou.

14.7.2003 Setkání s Bc. Bernáškovou, vedoucí odboru životního prostředí MMP.

24.7.2003 Dopis náměstkovi primátora, který podepsalo během několika hodin 163 lidí.

28.7.2003 Schůzka na KÚPK s radním Ing. Stelzerem.

31.7.2003 Podání námitek účastníka územního řízení na úsek „Obchvatu Roudné“ – část Rychtářka-Rondel.

25.8.2003 Schůze na radnici s panem náměstkem Kalousem.

2.9.2003 Informační návštěva u Ing. Zídka na ÚKRMP.

4.9.2003 Schůze u pana primátora Šnebergra, na které byla domluvena naše pravidelná setkání.

1.10.2003 Další setkání s Ing. Stelzerem na KÚPK.

2.10. 2003 Setkání na radnici s panem náměstkem Náhlíkem.

6.10.2003 Informační návštěva u Ing. Kofroně na ÚIMP.

8.10.2003 Setkání s panem primátorem Šnebergerem na radnici.

12.10.2003 Odvolání proti územnímu rozhodnutí na úsek „Obchvatu Roudné“ – část Rychtářka-Rondel.

29.1.2004 Krajský úřad ruší územní rozhodnutí na „Obchvat Roudné“ – první velice významné vítězství našich argumentů.

28.4.2004 Další setkání s panem primátorem Šnebergerem - představení alternativní varianty „Obchvatu Roudné“.

11.11.2004 Protestní shromáždění na náměstí Republiky. Účast více jak 200 lidí. Největší environmentální demonstrace v historii Plzně.

12.11.2004 Setkání s náměstkem ministra zdravotnictví Ing.Radolfem – diskuze o zdravotních dopadech obchvatu Roudné a o nepřípustném nátlaku na hygienu. Pan náměstek potvrzuje nesouhlasné stanovisko hygieny k obchvatu Roudné.

30.11.2004 Stáváme se účastníky řízení ve věci propojení Alej Svobody-Na Roudné.

10.12.2004 Setkání na Státním fondu dopravní infrastruktury s náměstkem pro realizaci zdrojů panem Novákem – informace o rozpočtu na rok 2005 a výhledu na rok 2006/2007, financování okružních komunikací, které skutečně řeší dopravu v Plzni.

1/2005 Žádost o změnu ÚP města Plzně – vypuštění Obchvatu Roudné ze seznamu veřejně prospěšných staveb. Bylo podáno 84 žádostí občanů.

19.4.2005 Účast na jednání ÚMO Plzeň 1, organizované panem starostou Winkelhoferem.

31.3.2005 Veřejné setkání s obyvateli Roudné v Sokolovně, představení našeho záměru o vytvoření samostatné městské části Plzeň 11.

29.6.2005 Účast na ústním jednání ke změně Územního plánu.

7,8/2005 Sbírání podpisů na petici k vypsání místního referenda. Petice se setkává s velice kladnou odezvou občanů Roudné.

1.9.2005 Předání petice s návrhem na vyhlášení místního referenda. K tomuto datu podepsalo 573 lidí.

9.2005 Zamítnutí našeho návrhu magistrátem.

26.9.2005 Návrh na Krajský soud v Plzni o určení, že naše petice na uspořádání místního referenda nemá nedostatky.

9.10.2005 Demonstrace u FN, která měla upozornit pana premiéra Paroubka (při příležitosti poklepání základního kamene nové porodnice), že tudy má vést silnice s průjezdem 20.000 aut denně. Pan premiér nám přislíbil osobní setkání v této věci.

10/2005 Usnesení soudu – zamítnutí našeho návrhu.

9.11.2005 Krajská hygienická stanice vydává nesouhlasné stanovisko k propojení Alej Svobody-Na Roudné, kolem FN.

9.12.2005 Je zpracována nezávislá hluková studie v blízkosti nemocnice, která potvrzuje překročení hlukových norem v jejím okolí.

16.1.2006 Dopis s odmítavým stanoviskem ke změně územního plánu č. 571.