Důvody pro ?MO 11

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Dokumenty k tématu, Vydáno dne: 29. 01. 20061.Průtah Roudnou. Ob?ané jsou nuceni vlastními silami hájit právo na p?ijatelné životní prost?edí ve své ?tvrti. Komunikace (podporovaná vedením ?MO 1) by způsobila prokazatelné a výrazné zhoršení kvality života zdejších obyvatel, p?ekra?ování platných limitů pro hluk, vibrace a imisní limity, demolice obytných domů, kácení desítek vzrostlých stromů atd.
Vedení ?MO 1 prosazuje budování průtahu Roudnou jako komunikaci, která uleví p?etížené Karlovarské t?íd?. Ignoruje p?itom, že se chystá realizace velkokapacitní silnice I/20, jež má podporu tém?? ze všech stran, a dále komunikace I/27 v západní ?ásti. Ob? stavby p?evezmou podstatnou ?ást provozu z Karlovarské t?ídy.

2. Protipovod?ová ochrana. Poslední oficiální verze, p?edstavená koncem roku 2004 na radnici, odepisuje a p?ezírá ?ást obyvatel Roudné z hlediska protipovod?ové ochrany, a?koli jim byla v minulosti slíbena náprava.

3. Lokalizace podzemních dutin způsobených povodn?mi. Mnoho desítek ob?anů žádalo dopisem v ?ervenci 2003 vedení m?sta o lokalizaci nebezpe?ných podzemních dutin georadary. Toto byla b?žná praxe v podobn? povodn?mi postižené ?trti Praha ?? Karlín. P?estože do sou?asné doby došlo skute?n? k n?kolika propadům vozovky, žádosti obyvatel nebylo vyhov?no.

4. Zcela nedostate?ná obslužnost ve?ejnou dopravou. Autobusy jezdí ve zcela nevyhovujících hodinových intervalech. Roudná, kterou je možné považovat za sou?ást st?edu m?sta, má obslužnost ve?ejnou dopravou podobnou jako vzdálené lokality.

5. ??Výbor pro Roudnou??, z?ízený ?MO 1 je z velké ?ásti tvo?en lidmi, kte?í nejsou zdejšími obyvateli, nebo pouze preferují své podnikatelské zájmy bez ohledu na názor v?tšiny obyvatel. Nap?íklad p?ijaté usnesení, jež žádá urychlenou výstavbu průtahu Roudnou, je v p?íkrém rozporu s mín?ním drtivé v?tšiny zdejších ob?anů. Výbor p?es své sliby neprojednává sporné záležitosti s místními a ani nejeví snahu se s nimi alespo? jednou do roka setkat.

6. Chyb?jící policejní služebna.

7. Diskriminace Roudné z hlediska úklidů ve?ejných prostranství ve srovnání s jinými ?ástmi obvodu.

8. Neuvážené investice do úprav ve?ejných prostranství. P?es letité a vytrvalé žádosti obyvatel nebyl dosud vybudován chodník mezi zadní Roudnou a Rájem, který je velmi nutný z důvodu bezpe?nosti.

9. Vybudováním obvodu Roudná cht?jí mít zdejší obyvatelé blíže ke svým voleným zástupcům. Sou?asné vedení ?MO 1 považuje obyvatele Roudné ve svém rozsáhlém obvodu za páté kolo u vozu (není lukrativní vzhledem k malému po?tu volebních hlasů) a ani se tím nijak netají.