Prameny Všech Svatých (aktualizace 19.3.2007)

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Pozoruhodná místa, Vydáno dne: 29. 01. 2006Pod kostelem Všech svatých kdysi bývaly t?i prameny s dobrou pitnou vodou.  Voda z nich se využívala hojn? v minulosti, zmínky o studánkách jsou už z roku 1459 . V Pramenní ulici (západní ?ásti) tu byla v roce 1827 proražena štola skrz kopec, její druhý konec je dnes zazd?ný a je možné si ho všimnout p?i cest? parkem. Podle informací místních pam?tníků prý ve štole bylo možno narubat kvalitní ?erné uhlí. Chodbou pod vrchem Všech svatých vedl od pramenů 3270 m dlouhý gravita?ní vodovod, který napájel nádrž vodárenské v?že v Pražské ulici, kašny na nám?stí i kašnu u Dominikánského kláštera. Vodu z Roudné  využívali dlouhou dobu i v plze?ské radnici. 
Potrubí procházelo ?ekou Mží v korun? zaniklého jezu, pozd?ji vedlo p?ímo mostem, po roce 1896 dokonce pod ?e?išt?m pod Saským mostem.
 Koncem  19. století se pokoušeli Plze?ané zvýšit vydatnost pramenů, což se však nepoda?ilo. A tak po roce 1919 služba studánek pod Všemi Svatými skon?ila.
 StudankyJešt? v pom?rn? nedávné dob?, p?ed stavbou Fakultní nemocnice na Lochotín?, tam však chodilo mnoho lidí pro pitnou vodu. Bohužel stavba nemocnice a blízká nemocni?ní kanalizace dokon?ily dílo zkázy.

Amerika


Místu u pramenů se za?alo ?íkat „Amerika“, prý podle odlehlosti osady, což nám dnes p?ipadá úsm?vné. Původn? se jednalo o kolonii hornických domků. N?které stavby  pat?ily až do roku  1840. K horníkům se ve druhé ?tvrtin? 19. století za?ali p?idávat drobní ?emeslníci. Na p?elomu století zde vyrostly také dva domy pro lidi bez p?íst?eší.

Zdejší strán? se v zim? stávaly rájem pro roudenské d?ti, které tady ?ádily na sá?kách a lyžích. Po setm?ní zv?dav? nakukovaly do osv?tlených oken p?ízemních domků. Jaroslav Schiebl nám vypráví, že tady sídlily i báby s ?arod?jnými sklony. Jedna taková prý poradila nešťastn? zamilované Schieblovic služce, aby svého milého o?arovala kostmi ze žáby. Kouzlo se sice nepovedlo, ale doty?ná se pozd?ji šťastn? provdala za movitého ?emeslníka.

Tato romantická ?tvrť však musela v 80. letech ustoupit stavb? Fakultní nemocnice v Plzni. Podlehla tak stejnému osudu jako další sousedka Roudné Rychtá?ka, která byla ve stejné dom? zlikvidována pro p?ípojku na dálnici D5 pod Rooseveltovým mostem.