Poselství budoucím generacím

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Pozoruhodná místa, Vydáno dne: 29. 01. 2006V roce 1992, 31.3. bylo vloženo do makovice vížky nad v?ží kostela Všech Svatých, v níž je dochován starý zvon, v kovovém pouzd?e „poselství pro t?etí tisíciletí“. 
     Hovo?í se v n?m o stavebn? - historickém průzkumu kostela Všech Svatých, o nálezech, z nichž nejvýznam?jší je objev románských pískovcových kvád?íků. Tyto kvád?íky byly pravd?podobn? sou?ástí půlkruhové apsidy původního románského kostela.  Dále se v poselství naši vzdálení potomci dozv?dí o komunistickém období, jež nep?álo církevním památkám a duchovnímu životu vůbec. Je zhotovené po?íta?em, obsahuje podpisy šestnácti aktivistů (lidí nejrůzn?jších profesí, kte?í se nezištn? podíleli na obnov? této vyjíme?né památky již od roku 1974), mince a další dokumenty naší doby.
     Nápadu vložit do v?že toto poselství p?edcházel nález z 11. 9. 1991. Ve v?ži byla nalezena dv? pouzdra, jedno olov?né a druhé zinkové. Olov?né i zinkové pouzdro obsahovalo listiny z roku 1938, denní tisk z téhož roku, známku a mince. První dopis byl podepsán nám?stkem starosty A. Šípem, archivá?em F. Machá?kem a radou L. Fialou. (Ti byli op?t inspirováni ke svému ?inu starším nálezem schránky snad z dob Rakouska - Uherska, jež však nešla vyjmout z konstrukce bán?.) V listin? se píše o složité mezinárodní situaci a o pot?eb? svobody. Kon?í se slovy: "P?ejeme p?íštímu ?tená?i tohoto listu, aby si jej mohl p?e?ísti v dob? blaženého míru..."
      Do zinkového pouzdra vložil svůj dopis, ur?ený pro nás a naše potomky mistr klempí?ský Ferdinand ?e?il se svými pomocníky. Zmi?uje se o prezidentu Masarykovi a o "dob? velmi pohnuté", ve které má hlavní slovo kanclé? Adolf Hitler. Mistr klempí?ský zakon?uje své poselství: "...nechť až můj nástupce bude pokra?ovat v mé práci, klid a mír stále vládne v naší milé vlasti."
     Jist? nikdo z nich netušil, že jejich psaní do let budoucích p?ežije bombardování Plzn? v roce 1944, kdy do presbytá?e kostela vlétla ?ást zápalné pumy. Avšak v?ž s jejich poselstvím o míru zůstala neporušena.