Pohnutá historie kostela Všech Svatých

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Pozoruhodná místa, Vydáno dne: 29. 01. 2006Hochmann1915B.jpgChrám nazývaný „matka plze?ských kostelů“ je symbolickým po?átkem plze?ské historie. Původn? býval farním kostelem osady Malice a  Záho?í. Ob? osady existovaly již p?ed rokem 1295, v dob?, kdy se vybíralo vhodné území pro nové m?sto Plze?. První plze?ští ob?ané chodili do kostela Všech Svatých na bohoslužby, k?tili tady své d?ti a pochovávali své mrtvé. To vše do roku 1322, kdy funkci m?stského kostela p?evzal chrám sv. Bartolom?je. V osmdesátých letech 14. století p?estal původní románský kostelík vyhovovat a došlo ke stavb? nového.

Rychtá?ova soukromá kaple
Bohatý velmož Jind?ich ze Dvora si v roce 1382 zakoupil v Plzni funkci rychtá?e. Aby p?esv?d?il spoluob?any o své nov? nabyté vážnosti, nechal si záhy po dostav?ní kostela Všech svatých k jeho severní stran? p?istavit výstavnou soukromou kapli. Její obkro?ná klenba je v ?esku unikát a dá se srovnat pouze s p?edsíní Svatovítského chrámu od Petra Parlé?e v Praze. Jind?ichovi ze Dvora pat?il také velký statek na Roudné. 

Husité a Mansfeld
Jako n?mý sv?dek plzeškých d?jin utrp?l kostel  ?etné rány. Když se na Plze? chystali husité, rozebrali obránci m?sta ?ást této stavby na opevn?ní. Husité pod Všemi svatými  v roce 1433 tábo?ili, což jist? kostelu také p?íliš neprosp?lo.
V dob? Ji?íka z Pod?brad dochází k obnov?, která se však pro nedostatek financí vlekla dlouhou dobu. Presbytá? byl zaklenut po?átkem 16. století vzácnou síťovou klenbou, lo? až v roce 1590.  Presbyterium ozdobily nást?nné malby, na který se objevuje sv. Václav, Vojt?ch, Prokop, Lumila, Bartolom?j a další, také n?které výjevy ze Starého zákona.
Z roku 1554 se dochovala zpráva o oddílu 2500 šancknechtů (ženistů), kte?í rozvezli podstatnou ?ást návrší kolem kostela, odkud by nep?átelé mohli působit škodu královskému m?stu.
Další pohroma p?išla s  generálem Mansfeldem roku 1618, kdy si vojáci z chrámu ud?lali  ov?inec.
V roce 1735 p?istav?l Jakub Auguston barokní p?edsí?. V letech 1856, 1885 a 1913 byl kostel opravován, informace o tom p?inášejí nápisy na st?nách lodi, odkryté po?átkem 20. století.
Naposledy došlo k velkému poškození p?i bombardování Plzn? roku 1944, kdy do presbytá?e zalétla oknem ?ást zápalné pumy a zni?ila hlavní oltá?.

Památky
 Vybavení interiéru bylo velmi bohaté. Nejstarší památka – d?ev?ný reliéf Oplakávání Krista, z roku 1410 – 1420 je dnes uložený v Západo?eském muzeu. Nahrazený byl pozdn? gotickou d?ev?nou soškou Madony. Ran? barokní oltá? zdobil až do náletu v roce 1944 obraz Všech Svatých z konce 17. století. Bo?ní oltá?e pocházely ze zrušeného kostela sv. Rocha pod Saským mostem, na levé stran? stála socha Immaculaty (vznášející se Panny Marie) a na pravé obraz  Nejsv?t?jší trojice.
 V sou?asnosti je kostel vybaven novogotickým oltá?em. Ze starých dob se dochovalo b?evno, na n?mž se ty?í velký k?íž a skupina Kalvárie. Je na n?m latinský nápis: "Jenž jsi za nás trp?l, Ježíši Kriste, smiluj se nad námi."

Katolický radikál
Na st?nách je možné vid?t ?etné heraldické památky, nap?íklad znak Blovských z Palatinu. Ti se zapsali do d?jin Plzn? hlavn? koncem 16. století, prost?ednictvím M. Ond?eje Blovského, který byl hlavním zastáncem radikálního sm?ru  katolictví v m?stské rad?. Vysloužil si, že ho p?edstavitelé nekatolíků v Plzni i s celou radou pohnali p?ed v?tší zemský soud, protože jim bránil v jejich právech m?šťanských. Dále byla m?stská rada v žalob? obvin?na, že dovoluje poh?bívání kata a mordý?e v kostele, ale nekatolíky nesvolí pochovat ani na h?bitov?. V té dob?  byla  plošná obžaloba konšelů královského m?sta událost výjime?ná a nebývalá, kterou musel ?ešit  sám císa? Rudolf II.

Osud ?tený z náhrobkůWittmann1928.jpg
Vzpomínku na pohnuté osudy lidí, které od nás d?lí nep?ekro?itelný most ?asu, vyvolávají náhrobky p?isazené ke zdím lodi kostela: Vznešená a urozená panna „Beatrix de Buchet“, která zem?ela v roce 1599 ve v?ku dvanácti let. P?ed námi leží na podušce sli?ná dívka s dlouhými rozpušt?nými vlasy, v?ne?kem na hlav?, v rukou držící růženec. P?ijela do Plzn? s rodi?i ze západní Evropy jako doprovod Rudolfa II. Dnes její kosti spo?ívají daleko od domova v kostele Všech Svatých. Pískovcová deska z roku 1680 kryla hrob ob?tavého apatyká?e Václava Ji?ího Lemona, mládence, co dlouho ob?tav? pomáhal nemocným p?i morové epidemii, až se sám nakazil a zem?el.
 Jeho náhrobek je zakon?en lebkou se  zk?íženými hnáty a optimistickým nápisem: "Dneska mn?, zejtra tob?."
Další náhrobek pat?í urozené paní Ludmile Honové z Lövenbergu, zem?elé 28. listopadu 1713. Byla p?íslušnicí staré plze?ské erbovní rodiny z Rooseweltovy ulice.

Rekonstrukce
V roce 1974 byl zahájen stavebn? historický průzkum stavby, ukon?ený v roce 1979. Skupina nadšenců vedená ing. arch.  A. Machá?kem objevila původní románské kvád?íky z nejstarší stavby. Koncem 80. let 20. století došlo k rozsáhlé rekonstrukci kostela. St?echa dostala novou krytinu, renesan?ní nást?nné malby byly zrestaurovány. Díky elánu  dobrovolných aktivistů se za?alo místo postupn? kultivovat.  P?esto zůstáváme „matce plze?ských kostelů“ mnoho v?cí dlužni. Nap?íklad opravu varhan a také úpravu zvonice ve v?ži, kde zatím ml?í unikátní původní zvon, ulitý práv? pro kostel Všech svatých v 16. století. Doufejme, že nebude dlouho trvat, aby se znovu rozezn?l nad Roudnou, tak jako kdysi.

Zdroj: archiv pana Marcela Votlu?ky 
          archiv pana Vladimíra Suchana
          M. B?lohlávek: D?jiny Plzn?