1. Napojení Severního p?edm?stí na centrum m?sta.

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Naše argumenty, Vydáno dne: 27. 01. 2006Důvody zastánců průtahu
Jako hlavní důvod bývá uvád?no další napojení Severního p?edm?stí na centrum m?sta. Pokud se na Karlovarské n?co stane, auta se na Lochotín jinudy nedostanou.

Argumenty ob?anských sdružení proti
??edníci Magistrátu na jedné stran? v centru m?sta upravují dopravní zna?ení tak, aby se dovnit? dostalo co nejmén? vozidel, na druhé stran? tam cht?jí p?ivést další provoz. Karlovarská t?ída je ?ty?proudá komunikace, když se na ní stane nehoda, nikdy nejsou vy?azeny z provozu všechny ?ty?i pruhy.
Je sice pravda, že menšina by m?la ustoupit v?tšin?, platí to však v p?ípad?, kdy není možné jiné další ?ešení problému, což zdaleka neplatí pro tuto situaci. M?sto Plze? v sou?asné dob? p?ipravuje zbudování m?stského okruhu, východní a západní ?ást. Jsou to investice v ?ádu mnoha set miliónů korun, podílet se na nich bude stát. Tyto nov? zbudované komunikace odvedou podstatnou ?ást provozu z Karlovarské t?ídy, ta potom bude průjezdná bez v?tších potíží a bude tedy zcela irelevantní stav?t její alternativu průtahem p?es Roudnou za více než půl miliardy korun, pouze z m?stských pen?z.

Východní ?ást, I/20: Navazuje na dálni?ní okruh, její realizace je zcela nezbytná a jistá. Stát prost?ednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) p?islíbil realizaci v nejbližší dob?. Dochází k výkupu pozemků, p?ipravuje se projektová dokumentace. V blízké budoucnosti stát p?islíbil (??bílá kniha?? nejdůležit?jších projektů) za?ít se samotnou stavbou. Podle dostupných informací z ?editelství silnic a dálnic by m?sto Plze? p?išla stavba této komunikace, jako jednoho ze ?ty? investorů, na zhruba 160 miliónů korun. Z Karlovarské t?ídy východní ?ást okruhu odvede auta sm??ující na Východní p?edm?stí a k dálnici na D 5. Dle našich informací projekt prošel ekologickým procesem EIA , zákon ?. 100/2001 Sb. Tato komunikace má podporu tém?? ze všech stran. Zcela jist? se bude d?íve nebo pozd?ji realizovat.

Západní ?ást, I/27: V sou?asné dob? se rozhoduje mezi dv?ma variantami silnice I/27. Ať již zvít?zí tzv. průtah sever-jih nebo daleko šetrn?jší západní okruh, jedna z t?chto možností se bude realizovat. SFDI je p?ipraven spolufinancovat stavbu západního okruhu již letos. Magistrát pov??il firmu PRAGOPROJEKT, a.s. s p?ípravou projektové dokumentace pro územní ?ízení. Okruh je podporován ob?anskými sdruženími, ekologickými iniciativami i velkou ?ástí ve?ejnosti. Spojí obyvatele Severního p?edm?stí s místem nejv?tších pracovních p?íležitostí a nákupní zónou na Borských polích, znamená další podstatný úbytek provozu z Karlovarské t?ídy. Možné je napojení k dálnici na Rozvadov. Taktéž prošel ekologickým procesem EIA.