2. 45 tisíc ob?anů má p?ednost p?ed dv?ma tisíci obyvatel Roudné

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Naše argumenty, Vydáno dne: 27. 01. 2006Důvodyzastánců průtahu
45 tisíc ob?anů má p?ednost p?ed dv?ma tisíci obyvatel Roudné

Argumenty ob?anských sdružení
Platí argumenty k bodu ?íslo 1. a dále:
Průtah Roudnou je projektován tak nešťastn?, že prochází v t?sné blízkosti Fakultní nemocnice v Plzni, t?etí nejv?tší v republice a nejvýznamn?jší v regionu. Exhalacemi a hlukem by byla postižena zejména d?tská klinika v pavilonu F, další lůžková odd?lení, ubytovna Kamelot pro pacienty s leukemií. ??edníkům je jasné, že kolem takto chrán?ného objektu hygiena nepovolí průjezd mnoha tisíců aut. V dokumentech Magistrátu MP ( nap?. podklady pro hlukovou studii pro ?KR MP, 1.12.2004 nebo podklady p?edložené hygien?, viz Dokumenty) se hovo?í o více než 20 tisících vozidlech denn?, která vyjedou z Roudné sm?rem na sever. Ovšem ??vypo?tený?? provoz kolem nemocnice je ??pouhých?? 7 789 vozidel/24 hodin. Kam zmizí zbývající dv? t?etiny aut? Podle dokumentů odbo?í na Bílou Horu nebo se p?ipojí na východní ?ást okruhu!!
Logicky vyplývá: bu? je balamucena nemocnice a po?et vozidel pod jejími okny bude mnohem vyšší, než jí ú?edníci tvrdí, nebo se jedná o zbyte?n? luxusní a nadstandardní, mnohasetmilionové napojení na Bílou Horu, která nic podobného nevyžadovala. Neboť, když už auta budou mít možnost jet po ?ty?proudém okruhu na Lochotín, pro? by to d?lala komplikovan? p?es k?ižovatky a ulice Roudné?
Co se týká EIA: Z původní varianty projektu, která by musela procesu podléhat, byly ú?elov? vyjmuty parkovací plochy tak, aby průtah Roudnou této procedu?e nepodléhal. Po?et aut zůstal samoz?ejm? stejný. Zastáncům průtahu je totiž zcela jasné, že by tato komunikace procesem EIA neprošla.