Silnice "jen a jen pro trolejbusy"

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 24. 01. 2006

V poslední dob? se v tisku ?asto objevuje, že plánované spojení z ul. Na Roudné k Aleji Svobody bude ??jen a jen pro trolejbusy??.

Prohlásil to v prosinci lo?ského roku na schůzi s obyvateli Roudné pan primátor, totéž se objevilo v Plze?ském deníku 14.1. 2006. Pan primátor se pozastavuje nad nedův?rou lidí z Roudné k jeho slovům. Pan starosta Winkelhöfer dokonce prohlásil, že jednání s obyvateli nemá význam, protože jsou nedův??iví. Oba dva asi neslyšeli slova technického nám?stka a stranického kolegy Stanislava Hajného, který v Právu, 11.11. 2005 prohlásil: ??Abychom to stav?li jen pro trolejbusy, to bychom museli být padlí na hlavu.??

1) Bohužel nikdo z magistrátu nedokázal dát ani tu nejmenší záruku, jak dlouho by p?íznivý stav trval. Obyvatelé Roudné se tedy zcela oprávn?n? obávají, zda by po dvou, t?ech ?i více m?sících trolejbusového provozu nedošlo k zprůjezdn?ní úseku pro ostatní vozidla. Vyjád?ením dobré vůle by byl nap?íklad návrh, aby ustanovení trasy pouze pro trolejbusy bylo zaneseno do územního plánu. Bohužel k tomuto potvrzení dobrého úmyslu nedošlo?Ani k n??emu podobnému.

2) Na stejné schůzi, kde pan primátor Kalous vydal toto prohlášení, potvrdil jeho stranický kolega, starosta ?MO 1 Winkelhöfer, že tuto trasu pro dopravu na Severní p?edm?stí bude nadále prosazovat. Zopakoval to i v ??Plze?ské 1?? ?. 12/2005. Obyvatelé Roudné jsou v palb? protichůdných tvrzení a nikdo se jim nemůže divit, že se v prohlášeních politiků nevyznají. Zdá se totiž, že se v nich neorientují ani sami ú?edníci...

3) Další nedův?ru vzbuzuje ?ástka, za kterou má být ??úsek jen a jen pro trolejbusy?? vybudován. Dle informací útvaru koncepce a rozvoje MMP se jedná o 200 milionů korun. Již i v tisku se objevil ?lánek o ??Plze?ských emirátech??, které si mohou dovolit pro n?kolik trolejbusů zbudovat n?kolikasetmetrovou trasu za stovky milionů korun.

Lidé z Roudné si zachovávají zdravý odstup od slibů politiků. Jsou p?itom sice obvi?ováni z nedův??ivosti, neústupnosti a naposledy v ??Plze?ských novinách?? ?.1 z d?tinské pali?atosti. Ale oni si pouze pamatují slova pana primátora Šnebergra z 9.2.2001, PD: "Roudenští neblázn?te, pokud obchvat nechcete, tak zkrátka nebude". Kde je tehdejší primátor a kde jsou jeho sliby?

A pan nám?stek Hajný k tomu p?eci dodává, dodržovat sliby, "to bychom museli být padlí na hlavu."