Další zamítavé stanovisko hygieny

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Komentá?e, Vydáno dne: 24. 01. 2006

Dne 9.11. 2005 vydala Krajská hygienická stanice Plze?ského kraje další nesouhlasné stanovisko a to na severní úsek průtahu Roudné, ??Propojení Alej Svobody ?? ul. Na Roudné??.

K tomuto stanovisku dosp?la hygiena na základ? výpo?tu hladin hluku pro intenzitu dopravy k r. 2015. Výpo?et byl 7 789 vozidel/24 hodin, z toho 10 % nákladních. Dle sd?lení hygieny není vylou?eno p?ekra?ování nejvyšší p?ípustné hladiny hluku v chrán?ném prostoru Fakultní nemocnice v Plzni. (P?i posouzení se již braly v úvahu plánovaná protihluková opat?ení.)

P?itom již nyní, jak vyplývá z m??ení z ?ervna 2005, p?i po?tu vozidel 2581/24 hodin není jasné, zda jsou limity dodrženy.

1) Jedná se již o t?etí zamítavé stanovisko hygieny k tzv. ??Obchvatu Roudné??.
První zamítavé stanovisko vydala hygiena 17.3. 2004, pro úsek ??ul. Na Roudné, Lípová ?? K Stráži??.
Druhé zamítavé stanovisko bylo vydáno 28.2. 2005, pro úsek ?? Rychtá?ka ?? k?ižovatka ulic Lipová a Na Roudné.

2) Dle našeho názoru je po?et aut 7 789 mírn? ?e?eno siln? podhodnocený. Jak vyplývá ze studie firmy EDIP s.r.o., kterou si objednal ?tvar koncepce a rozvoje m?sta Plzn? 1.12. 2004, vyjede z Roudné 20 750 vozidel/24 hodin, z toho 1 050 nákladních vozů. Pokud nemá být plánovaná silnice luxusním rozší?ením p?ístupové cesty na Bílou Horu (která ji naprosto nežádá), pojede kolem nemocnice mnohem více aut než ??vypo?tených?? necelých osm tisíc.

3) V dokumentu hygieny se dále hovo?í, že v úseku od k?ižovatky ul. Ke Stráži ke k?ižovatce s ul. Jate?ní není realizovatelná protihluková ochrana pro 7 objektů. Nebudou tam tedy dodrženy hlukové limity.