Kdo jsme

Autor: Vladimíra Nová <novavl(at)atlas.cz>, Téma: Kdo jsme, Vydáno dne: 24. 01. 20061) Jsme obyvatelé plze?ské ?tvrti Roudná, kte?í léta protestují proti devastaci svého domova velmi spornou komunikací, prosazovanou n?kterými místními politiky. Po ur?itých zkušenostech jsme se rozhodli pro založení n?kolika ob?anských sdružení - podle polohy na Roudné. Existují tedy ?ty?i ob?anská sdružení, která velmi úzce, nekonfliktn? a solidárn? spolupracují.


Jsou to ob?anská sdružení:
Za zachování Roudné a jejího okolí
Roudná proti obchvatu
Roudná pro důstojný život
Zadní Roudná za životní prost?edí

2) Naším cílem je chránit náš domov p?ed razantním zhoršením životního prost?edí, které by p?inesla výše zmín?ná komunikace, jež je nejen dle našeho mín?ní velmi sporná a t?žko obhajitelná. ??astníme se různých jednání s ú?edníky a politiky, kde se snažíme podle svého nejlepšího sv?domí obhajovat zájmy obyvatel Roudné. O výsledcích našich jednání informujeme obyvatele na místních schůzích nebo prost?ednictvím informa?ních zpravodajů. Píšeme různé ?lánky do tisku nebo komunikujeme s noviná?i. Spolupracujeme s ostatními ob?anskými sdruženími v rámci Plze?ského kraje. P?edáváme a tlumo?íme ú?edníkům, politikům požadavky a p?ipomínky ob?anů naší ?tvrti a kontrolujeme jejich pln?ní.

3) Po?átkem roku 2005 jsme po dlouhých diskuzích dosp?li k tomu, že se pokusíme o vytvo?ení vlastní samosprávy odtržením od ?MO 1.
Toto rozhodnutí nebylo p?ijato unáhlen?. Ale po letech všemožných schůzí, diskuzí, jednání, demonstrací, ?lánků do novin, peticí, skandálů, které provázely průtah Roudné, jsme se rozhodli k tomuto poslednímu kroku. Cht?li jsme lidem na Roudné umožnit, aby si mohli zvolit p?edstavitele, kte?í k nim mají blíže, než sou?asné vedení obvodu.
Žádost o referendum se setkala v naší ?tvrti s velkým ohlasem, poda?ilo se získat mnohem více podpisů, než bylo nutné ze zákona. Bohužel Krajský soud v Plzni referendum zamítl s odůvodn?ním, že je nutné jeho uspo?ádání v celém m?st?. Zdá se nám to nelogické vzhledem k tomu, že pokud se jednalo o p?ipojení Chrástu, což je mnohem v?tší zásah do chodu m?sta, hlasovalo se pouze na území Chrástu a ostatních Plze?anů se nikdo na názor neptal. Zdá se však, že v?c ješt? není úpln? do?ešena.